คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบป้องกันสนิมสำหรับอุตสาหกรรม RustStop RSi

ระบบป้องกันสนิมสำหรับอุตสาหกรรม RustStop RSi ประกอบด้วย 6 เอ้าท์พุทโดยใช้แผ่น Rust Magnets? ทั้งหมด 18 แผ่น โดยแต่ละเอ้าท์พุทประกอบด้วยแผ่น Rust Magnets จำนวน 3 แผ่น โดยRust Magnets แต่ละแผ่นครอบคลุมการป้องกันการกัดกร่อน 12 ตารางเมตร โดยแต่ละเอ้าท์พุทต้องต่อกราวด์กับโครงสร้างที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน ตัวเครื่องของระบบป้องกันสนิมจะมีฟังก์ชั่นการทำงานอัจฉริยะแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้จากหลอดไฟ LED ของเครื่องดังนี้

• POWER แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าในระบบปกติ
• OPERATE แสดงถึงการทำงานปกติของเครื่อง
• MAX OUTPUT แสดงถึงการป้องกันการกัดกร่อนสูงสุด
• FAULT แสดงถึงสภาวะการทำงานผิดปกติของเครื่อง
• LOW SUPPLY VOLTAGE แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าในระบบต่ำ

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานของเครื่องป้องกันสนิมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมนั้น จะใช้ แรงดันไฟฟ้าขนาด 220-240 โวลท์ 50 Hz นอกเหนือจากนี้ในการต่อสายเมนของระบบเข้ากับเครื่องจะต้องต่อระบบกราวด์ด้วย


รูปที่ 1 การต่อเครื่องป้องกันสนิมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม

การติดตั้งตัวเครื่อง
ในการติดตั้งตัวเครื่องควรจะติดตั้งให้ใกล้โครงสร้างที่จะป้องกันการกัดกร่อนให้มากที่สุด หากต้องการป้องกันน้ำหรือฝุ่นละออง ไอระเหยของน้ำมันและสารเคมี สามารถทำได้โดยติดตั้งในตู้ที่สามารถป้องกันจากสาเหตุดังกล่าว

การติดตั้งแผ่น Rust Magnets
ร ะบบป้องกันสนิมสำหรับอุตสาหกรรม RustStop RSi สามารถป้องกันการกัดกร่อนคลอบคลุมพื้นที่ 200 ตารางเมตร แผ่น โดย Rust Magnets แต่ละแผ่นครอบคลุมการป้องกันการกัดกร่อน 12 ตารางเมตร ทำให้สามารถติดตั้งป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงสร้างขนาดเล็กได้หลากหลาย การเลือกบริเวณติดตั้งแผ่น Rust Magnets ที่เหมาะสมควรเลือกบริเวณที่มีความชื้นสูง จะทำมีประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนได้ดี การติดตั้งแผ่น Rust Magnets ทำได้ง่ายเพียงลอกแผ่นกาวด้านหลังแผ่น Rust Magnets ออก ทำการติดลงบนโครงสร้างที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน เชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnets โดยใช้ไขควงขันน๊อตและแหวนลงบนแผ่น Rust Magnets โดยก่อนทำการติดตั้งแผ่น Rust Magnets กับโครงสร้างที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน คราบสนิมออกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง การกำจัดคราบสิ่งสกปรกดังกล่าวสามารถใช้ RX100 ในการทำความสะอาด


รูปที่ 2 การใช้ไขควงเชื่อมต่อแผ่น Rust Magnets

การเชื่อมต่อสายไฟ
การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหางปลาสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือการเข้าหางปลาแบบเดี่ยวและแบบคู่ดังรูปที่ 3 โดยการเข้าหางปลาแบบเดี่ยวจะใช้งานกับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับแผ่น Rust Magnets แผ่นแรก และการเข้าหางปลาแบบคู่ใช้งานกับการเชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnets แผ่นแรกไปยังแผ่นอื่นๆ


รูปที่ 3 การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้หางปลา

การติดตั้งระบบป้องกันสนิมกับโครงสร้าง
หลังจากเชื่อมต่อแผ่น Rust Magnets เข้ากับโครงสร้าง ให้ทำการเชื่อมต่อสายไฟเข้าที่แผ่น Rust Magnets กับตัวเครื่องในแต่ละเอ้าท์พุท โดยต่อระบบกราวด์ของเครื่องเข้ากับโครงสร้างทุกเอ้าท์พุทดังรูปที่ 4 ขั้นตอนสุดท้ายคือการต่อสายเมนของระบบไฟฟ้าเข้าที่ตัวเครื่อง และต่อระบบกราวด์ของระบบไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่องด้วย ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องได้จากตำแหน่ง POWER และ OPERATE หลอด LED จะสว่าง


รูปที่ 4 การติดตั้งระบบป้องกันสนิมกับโครงสร้าง

การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

คำแนะนำการบำรุงรักษา RustStop RSi
การตรวจสอบรายเดือน
การตรวจสอบรายเดือนควรกระทำอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยตรวจสอบดูว่าหลอดไฟ LED สีเขียวจะสว่าง ขณะเดียวกันทำความสะอาดแผ่น Rust Magnets ด้วยผ้าที่สะอาด หากเกิดการกัดกร่อนที่แผ่น Rust Magnets รุนแรงจะมีลักษณะเด่นชัดมาก ดังนั้นอาจจะใช้แปรงอ่อนขัดถูเบาๆร่วมกับน้ำยาทำความสะอาด (น้ำสบู่) ในการทำความสะอาดพื้นผิว ทำให้การทำงาน RustStop RSi มีประสิทธิภาพสูงสุด จดบันทึกในการตรวจสอบรายเดือนทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลก่อนทำการซ่อมบำรุงทุก 6 เดือน

การบำรุงรักษาทุก 6 เดือน
การบำรุงรักษาเดือนที่ 6 : หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบรายเดือนแล้ว ในเดือนที่ 6 ควรตรวจสอบแผ่น Rust Magnets เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงวัดระหว่างแผ่น Rust Magnets กับโครงสร้าง โดยระดับแรงดันไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 40 โวลท์

การเปลี่ยนแผ่น Rust Magnets
เ มื่อแผ่น Rust Magnets สึกกร่อนมากจะส่งผลต่อการป้องกันการกัดกร่อน โดยวิศวกรสามารถพิจารณาได้จากฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง หลอดไฟ LED สีเขียวจะสว่างที่ตำแหน่ง MAX OUTPUT ให้รีบเปลี่ยนแผ่น Rust Magnets โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทและบริษัทเอ็นโนไทย

การแก้ไขปัญหา RustStop RSi

ถ้า หลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง "POWER" ไม่ติด

• ตรวจดูที่ระบบไฟฟ้าเมนที่จ่ายให้แก่เครื่องว่าแรงดันไฟฟ้าปกติที่ 220 โวลท์หรือไม่
• ตรวจดูที่ฟิวส์ของเครื่องว่าขาดหรือไม่

ถ้าโวลท์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงต่ำกว่า 40 โวลท์ (ในสภาวะแห้ง)

• ตรวจเช็คจุดต่อระหว่างเครื่องและแผ่น Rust Magnets ว่าหลวมหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายไฟขาดหรือไม่
• ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบสาเหตุ ให้รีบติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทและบริษัทเอ็นโนไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ถ้าหลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง "OPERATE" ไม่ติด

• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเมนที่จ่ายให้แก่เครื่อง
• ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับแผ่น Rust Magnets หรือระบบกราวด์ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับโครงสร้างที่ป้องกันการกัดกร่อน
• ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบสาเหตุ ให้รีบติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทและบริษัทเอ็นโนไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าหลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง "MAX OUTPUT" ติด
• บ่งชี้ว่าเครื่องทำงานในสภาวะป้องกันการกัดกร่อนสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงฝนตกหรือมีความชื้นสูง
• หากหลอดไฟ LED ติดเป็นระยะเวลานานภายใต้สภาวะอากาศปกติ ควรทำความสะอาดที่แผ่น Rust Magnets หรือขั้วบวกที่ต่อเชื่อมกับแผ่น Rust Magnets อาจเกิดการลัดวงจรกับโครงสร้าง

ถ้าหลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง "FAULT" ติด

• ถ้าหลอดไฟที่ตำแหน่ง FAULT สว่างร่วมกับหลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง MAX OUTPUT อาจเกิดจากแผ่น Rust Magnets เกิดการกัดกร่อนสูง ควรเปลี่ยนแผ่น Rust Magnets หรือทำความสะอาดแผ่น Rust Magnets
• ปิดระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องเพื่อตรวจสอบปัญหาที่แผ่น Rust Magnets และการเดินสายไฟจากเครื่องไปยังจุดต่างๆของโครงสร้าง
• ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบสาเหตุ ให้รีบติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทและบริษัทเอ็นโนไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ถ้าหลอดไฟ LED ที่ตำแหน่ง "LOW SUPPLY VOLTAGE" ติด

• ระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบเมนต่ำ ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเมนที่จ่ายให้แก่เครื่อง